Παρέχουμε Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε όλες τις Eπιχειρήσεις/Bιομηχανίες ανεξαρτήτως κατηγορίας επικινδυνότητας (Α-υψηλής ,Β-μέσης και Γ-χαμηλής) στην οποία εντάσσονται.